Parangelia

Subsidieadvies
 

ALGEMENE VOORWAARDEN


Parangelia respecteert de privacy van haar (toekomstige) klanten en in het bijzonder de rechten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie naar de klanten is er een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Met het voortzetten van de activiteiten gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder opgesteld. De huidige, op de website beschikbare, versie van de algemene voorwaarden is de enige versie die van kracht is.


Artikel 1 – Privacy website

Wettelijke bepalingen:

 1. Website: www.parangelia.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: ‘de beheerder’): Parangelia, gevestigd te Den Bosch, KvK-nummer: 70995877.

Artikel 1.1  – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.   

Artikel 1.2 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 1.3 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken, of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet etiquette;
 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 1.4 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 1.5 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door een externe verwerker. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Artikel 1.6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de beheerder.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 1.7 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 1.8 – Commerciële aanbiedingen

U kunt geen commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 1.9 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 1.10 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen. 
 2. Wanneer u de website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/ of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 3. De volgende cookies worden gebruikt op de website:
 • Functionele cookies.
 • Geanonimiseerde analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om inzage te krijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over o.a. bezoekersaantallen. Het is niet te zien wie de website bezoekt of vanaf welk apparaat het bezoek plaatsvindt.

Artikel 1.11 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 1.12 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Parangelia, gevestigd te Den Bosch, KvK-nummer: 70995877.

 Artikel 2.1 - Verzamelen van gegevens

Parangelia verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruikt maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens verstrekt. Parangelia verwerkt alleen gegevens uit de categorie ‘Gewone Persoonsgegevens’. Hierbij moet men o.a. denken aan naam, adres, gegevens bedrijf.   

 Artikel 2.2 - Doel van de gegevens

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de grondslag dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Parangelia is hiermee als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens gedurende de overeenkomst. De persoonsgegevens worden strikt opgevraagd, verwerkt, en bewaard ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden van Parangelia.

Artikel 2.3 - Bewaartermijnen

Parangelia zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In verband met vereisten vanuit de overheid betreffende bewaartermijnen zal standaard een bewaartermijn van 10 jaar gehanteerd worden.

Artikel 2.4 - Verstrekken van gegevens aan derden

Parangelia verstrekt alleen verzamelde persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden van Parangelia dan wel wat wettelijk verplicht is.  

Artikel 2.5 - Opslag van gegevens

Parangelia neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen. 

Artikel 2.6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Parangelia.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.